RESERVERING, ANNULERING EN AANSPRAKELIJKHEID PENSION GROENEWOUD, SWALMEN,

m.i.v. 1 januari 2021

RESERVERINGSVOORWAARDEN

1.Van Pension Groenewoud ontvangt U bericht dat de reservering kan plaatsvinden. U dient binnen zeven dagen na ontvangst van dit bericht dat reservering mogelijk is de helft van de voor de verblijfsduur verschuldigde prijs , die wordt opgegeven te voldoen op de aangegeven betalingswijze.
2.De reservering wordt definitief na ontvangst van de helft van het totaal verschuldigde bedrag. Indien binnen de aangegeven periode geen vooruitbetaling is ontvangen, kan tot verhuur aan anderen worden overgegaan. Het restant van de verschuldigde som dient voor of op de gereserveerde datum te zijn voldaan. Bij een boeking minder dan veertien dagen voor de gereserveerde datum dient het hele bedrag in één keer te worden betaald.
3. Indien, om welke reden dan ook, Pension Groenewoud niet aan haar verplichtingen kan voldoen, vindt restitutie plaats van het reeds vooruit betaalde bedrag.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

1.Het annuleren kan uitsluitend per email of aangetekend schrijven geschieden, waarbij de datum van de email of het poststempel als annuleringsdatum geldt. Door de annulering vervallen alle rechten.
2.Indien de individuele gast of groep om welke reden dan ook tot annulering overgaat, dan wel zonder uitdrukkelijke annulering van zijn rechten uit de overeenkomst geen of slechts ten dele gebruik maakt, is hij aan Pension Groenewoud een schadeloosstelling verschuldigd.
3.De schadeloosstelling bedraagt:
- 50% van de totale overnachtingprijs;
-bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum van het verblijf 90% van de totale overnachtingprijs;
-bij annulering of niet verschijnen op de ingangsdatum 100% van de totale overnachtingprijs.
4.De schadeloosstelling is dadelijk na annulering of niet gebruik maken verschuldigd en opeisbaar en kan door Pension Groenewoud worden verrekend met het door de gast of groep reeds vooruitbetaalde bedrag.
5.Bij tussentijds vertrek in de gereserveerde periode vindt géén restitutie plaats voor niet genoten overnachtingen en verzorging.

AANSPRAKELIJKHEID

Pension Groenewoud is niet aansprakelijk voor schade welke de gebruikers gedurende hun verblijf in de gebouwen c.q op de terreinen lijden, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld welke aan Pension Groenewoud toe te rekenen is en/of deze schade wordt gedekt via door Pension Groenewoud afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

TUSSENTIJDSE OPZEGGING DOOR PENSION GROENEWOUD EN ONTRUIMING BIJ WANPRESTATIE
1.Indien de contractant (gast) en/of (één van) de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de huisregels, of de voorschriften van het bevoegde gezag ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van Pension Groenewoud niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft Pension Groenewoud het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de contractant en/of (een van) de groepsleden de accommodatie te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten.
2.Indien de contractant en/of (een van) de groepsleden nalaat de accommodatie te ontruimen, is Pension Groenewoud gerechtigd op kosten van de contractant de accommodatie te ontruimen.